afiera

×afierà sf. (2) [K]; SD219 žr. apiera: Susimilimo noriu, o ne afieros DP511.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • žemė — žẽmė sf. (2) KBII92, KII3, K, LsB266, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, FrnW, KŽ; SD1215, SD452, H171, R122, MŽ, MŽ161, Sut, N, L, LL322 1. I, DŽ, NdŽ astr. penkta pagal dydį Saulės sistemos planeta, kurioje gyvename (tikrinis pavadinimas): Žemės apskritumas R …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Akane Tendo — 天道 あかね (Tendō Akane) Sexo Femenino Fecha de nacimiento 6 de mayo Edad 16 años Tipo de sangre A Primera aparici …   Wikipedia Español

  • aidinti — aidinti, ina, ino tr. 1. mėtyti, blaškyti: Pradėjo krėslus iš trobos par langą aidinti Vdk. 2. kurstyti, kelti: Aidino žmones BBMr15,11. Jei tave aidin (paraštėje kibin, ragin) ponas prieš mane, tada teafieravoj strovos afierą BB1Sam26,19.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apnašymas — sm. → apnašyti: Provos apie kaltės afierą ... su apinašymu, kas prigulėjo iš jos ir iš kitų afierų kunigui Ch3Moz7(turinys). našymas; apnašymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsūdyti — 1 apsūdyti tr. 1. Sut, N, K, LL133, Rtr, Š, NdŽ, Žeml, Klt apiberti druska, pridėti druskos: Druska apsūdėm apsūdėm, paskuo atvirinom [v]andens ir apipylėm meisą Ms. Geldoj kada drapanas mazgoja, kada apsūdo mėsą Antš. Apsūdyta meiselė – ko ana… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžadėjimas — sm. (1) 1. → apžadėti 1: Daro nerimastį gyviesiems savo prašymais ir apžadėjimais jų mirtį atkeršyti LTIII271(Bs). ║ Anoji, kuri atadavus ir pašventus kūną ir dūšią savą pačiam V. Dievui per apžadėjimą mergystės arba čystatos, vėl pavogus jų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžadėti — apžadėti, àpžada, ėjo tr. KI505, K 1. Q84, B, R66, MŽ88, BzB272, M, L, OGLII358, Rtr, NdŽ, KŽ pažadėti, prižadėti ką duoti ar padaryti (ppr. prisiekiant): Ir apžadėjo čia an tuo keliu pastatyti koplyčelę Gršl. Įsirgęs apžadėjo dveigį jautį ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitaisyti — tr. 1. Š, NdŽ, KŽ pašalinti gedimus, tinkamai sutvarkyti: Tas nutrūko, tas nūdilė, kitas apvirto – viską reikėjo atitaisyti Trk. Peilis į vieną pusę nuverstas, – kai tik atitaisiaũ Jrb. Reikė attaisyt, ba rudenį sugriuvo [bulvių rūsys] Dg. Pas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvesdinti — atvẽsdinti NdŽ, DŽ, atvèsdinti J; N cur. atvesti: 1. Bei karalius Zedekianų siuntė ir atvesdino pranašą Jeremiašių savęspi BBJer38,14. Siųsk ir atvesdink jį BB1Sam16,11. Taipgi dabar visiems jau viežlybai susirinkus, Dočį provininkai atvẽsdint …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėka — dėkà (brus. дзякa) sf. (4, 2), dėka (1) 1. SD50, R, K dėkojimas, padėka: Palikčiau nors dėkos žodžius P.Vaič. Už dė̃ką kepurę gaut ar negerai? Mrj. Siunčiame už jūs tikrą meilę širdingą dėką V.Kudir. Kokią dė̃ką mes gavom už tą? Prk. Ir atnešė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.